Przejdź do treści głównej

Regulamin zamieszczania treści reklamowych

 

1. Dysponentem powierzchni reklamowej portalu organizacji pozarządowych ngo.pl jest Stowarzyszenie Klon/Jawor, zwane dalej Klon/Jawor.

2. W portalu organizacji pozarządowych zamieszczane są reklamy:

a. inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe

b. inicjatyw kierowanych do organizacji pozarządowych

c. produktów, działań bądź usług, których docelowym odbiorcą są organizacje pozarządowe

d. kampanii społecznych

3. Reklamy sprzedawane są zgodnie z cennikiem na podstawie złożonego zamówienia. Podstawą rozliczenia są emisje reklamy (odsłony, adresy) lub czas trwania reklamy. Podstawa rozliczenia określana jest w zamówieniu w oparciu o cennik.

4. Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto. Wartość usługi będzie odpowiednio powiększona o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Klon/Jawor ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, powstałe z winy umyślnej lub niedbałości. Odszkodowanie z tytułu wyrządzonej przez Klon/Jawor szkody nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia za wyemitowanie kampanii reklamowej zgodnie z zamówieniem.

6. Zamówienia emisji reklam dokonuje się pisemnie na formularzu zamówienia. Zamówienie określa dane reklamodawcy, liczbę zamawianych emisji, czas trwania kampanii, lokalizację i ewentualne dodatkowe warunki.

7. Wypełniony formularz należy przesłać mailem na adres: .

8. Tylko zamówienia potwierdzone przez Klon/Jawor (w formie e-maila) są wiążące.

9. Pełnej płatności za kampanię należy dokonać w ciągu 7 dni od wystawienia przez Klon/Jawor faktury VAT.

10. Złożenie zamówienia emisji reklam jest równoznaczne z zawarciem umowy o jej realizację przez Klon/Jawor, z tymże emisja może zostać odwołana przez Klienta w całości lub części w następujących przypadkach:

a) w okresie do 21 dni poprzedzających rozpoczęcie emisji bez ponoszenia opłat

b) w okresie od 20 do 14 dni poprzedzających rozpoczęcie emisji po uiszczeniu kary umownej w wysokości 15% opłaty należnej za niezrealizowaną część zamówienia

c) w okresie od 13 do 7 dni poprzedzających rozpoczęcie emisji po uiszczeniu kary umownej w wysokości 30% opłaty należnej za niezrealizowaną część zamówienia

d) w okresie od 6 do 1 dnia poprzedzających rozpoczęcie emisji po uiszczeniu kary umownej w wysokości 60% opłaty należnej za niezrealizowaną część zamówienia

e) w trakcie emisji po uiszczeniu kary umownej w wysokości 80% opłaty należnej za niezrealizowaną część zamówienia

11. Rezygnacja z całości lub części zamówienia musi być dokonana na piśmie, w terminach podanych powyżej, pod rygorem nieważności.

12. W ciągu 14 dni od zakończenia kampanii klientowi przekazywany jest raport z jej realizacji wraz ze statystykami, dotyczącymi liczby zrealizowanych emisji.

13. Jeżeli z przyczyn obiektywnych kampania nie została w pełni zrealizowana w zamówionym okresie, odpowiednio wydłużany jest czas jej realizacji lub klient może wykorzystać pozostałą liczbę emisji w kolejnym zamówieniu lub o odpowiednią kwotę pomniejszane jest wynagrodzenie dla Klon/Jawor.

14. Reklamy nie mogą naśladować ani symulować elementów stron, na których będą prezentowane i powinny być łatwo rozpoznawalne jako reklamy. Klon/Jawor zastrzega sobie prawo do dodatkowego oznaczania reklam słowami "reklama", "ogłoszenie płatne", "sponsor", "link sponsorowany" lub równoznacznymi.

15. Klon/Jawor nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam. Reklamodawca zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie Klon/Jawor w związku z treścią zamieszczonej reklamy.

16. Klon/Jawor zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że z ich treści lub strony docelowej wynika, że są one sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub naruszają słuszne prawa osób trzecich.

17. Klon/Jawor zastrzega sobie prawo do odmowy oraz do wstrzymania emisji reklam w portalu ngo.pl w wypadku, jeżeli treść lub forma reklam jest sprzeczna z linią programową, interesem portalu oraz działaniami Klon/Jawor.

18. Wszystkie gotowe materiały reklamowe konieczne do rozpoczęcia kampanii (bannery, adresy URL, teksty ALT, teksty mailingu, pliki HTML, teksty linku sponsorowanego itp.) muszą być dostarczone nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem emisji (z zastrzeżeniem punktu 21). Materiały reklamowe dostarczane w formie skompresowanej powinny być skompresowane w formacie Zip. Klon/Jawor nie wykonuje projektów reklam.

19. Klon/Jawor przyjmuje do emisji materiały w formacie jpg, gif, gif animowany, html5.

20. Przekierowanie do serwisu reklamodawcy bądź wyświetlanie w ramach reklamy graficznej dodatkowych treści reklamowych przekraczających maksymalny limit objętościowy odpowiadający danej formie reklamy i pobieranych z serwera innego niż serwer Klon/Jawor, nie może być automatyczne. Przekierowanie bądź pobranie dodatkowej treści może się odbyć wyłącznie po kliknięciu przez użytkownika portalu ngo.pl w reklamę.

21. W przypadku gotowych materiałów reklamowych w formacje html5 konieczne jest:
a) dostarczenie gotowych materiałów reklamowych do Klon/Jawor nie później niż na 3 dni robocze przed terminem emisji w celu przetestowania ich przez Klon/Jawor
b) dostarczenie zastępczej wersji gotowych materiałów reklamowych w prostym formacie graficznym (jpg, gif lub gif animowany), które będą emitowane, gdy przeglądarka użytkownika uniemożliwia wyświetlenie formatów html5

22. Niedostarczenie gotowych materiałów reklamowych do emisji w terminie oznaczonym przez Klon/Jawor na podstawie pkt. 18 i 21 niniejszego regulaminu, traktowane jest jako odwołanie zamówienia z konsekwencjami określonymi w pkt. 10 niniejszego regulaminu.

23. Jeśli w wyniku okoliczności opisanych w pkt. 22 (nieterminowe dostarczenie materiałów reklamowych) termin rozpoczęcia kampanii zostanie za zgodą Klon/Jawor przesunięty, po stronie Klon/Jawor nie powstają obowiązki odszkodowawcze z tytułu niezrealizowania zamówienia ani obowiązek zwrotu należności za niezrealizowaną część zamówienia.