Przejdź do treści głównej

Regulamin

Regulamin zamieszczania treści w portalu ngo.pl

Regulamin zamieszczania treści w portalu ngo.pl (dalej „Regulamin”), stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204), określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Stowarzyszenie Klon/Jawor na rzecz użytkowników.

Administratorem portalu www.ngo.pl jest Stowarzyszenie Klon/Jawor, zarejestrowane pod numerem KRS 0000031549, z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 5/5, NIP 525-21-88-951.

 1. Regulamin ten określa zasady korzystania z możliwości dodawania do portaluwww.ngo.pl za pośrednictwem strony moje.ngo.pl następujących treści: wiadomości (wiadomosci.ngo.pl),  ogłoszeń drobnych (ogloszenia.ngo.pl), informacji o szkoleniach (szkolenia.ngo.pl), komentarzy (komentarze.ngo.pl) i postów (forum.ngo.pl), czyli usług świadczonych drogą elektroniczną przez administratora portalu www.ngo.pl, Stowarzyszenie Klon/Jawor, na rzecz użytkowników portalu www.ngo.pl i Internetu. Zamieszczanie ww. treści jest bezpłatne i ma na celu wymianę informacji, komentarzy i opinii na różnorodne tematy, ściśle związane z działalnością organizacji pozarządowych. Dodanie treści/informacji do portalu jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
   
 2. Serwis moje.ngo.pl i pozostałe serwisy portalu www.ngo.pl są dostępne dla wszystkich użytkowników publicznej sieci Internet.  Administrator portalu www.ngo.plzastrzega sobie prawo do decyzji o opublikowaniu treści dodanych do portalu www.ngo.pl.
   
 3. Użytkownik/użytkowniczka portalu www.ngo.pl publikuje swoje treści wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator portalu www.ngo.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na stronach www.ngo.pl.
   
 4. Administrator  www.ngo.pl publikuje jedynie treści związane merytorycznie z tematyką portalu, czyli związane ze społeczeństwem obywatelskim, a szczególnie z działalnością stowarzyszeń i fundacji. Treści niespełniających tego podstawowego warunku Administrator portalu www.ngo.pl nie będzie publikować. Wyłączna decyzja w przedmiocie publikacji określonych treści podejmowana jest przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
   
 5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach www.ngo.pl treści sprzecznych z prawem, nieobyczajnych i wulgarnych, wzywających do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej, czy też propagujących przemoc, treści o charakterze politycznym, treści o charakterze ściśle komercyjnym, łamiących prawo autorskie, ustawę o ochronie danych osobowych, a także takich, co do których zachodzi podejrzenie, że naruszają dobra osobiste osób trzecich. Treści takich Administrator portalu www.ngo.pl nie będzie publikować. Zamieszczanie przez użytkowników wpisów z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej.
   
 6. Administrator www.ngo.pl dołoży wszelkich starań, aby opublikować treści, które nie naruszają punktów 4 i 5, w ciągu 3 dni roboczych. Termin ten nie jest gwarantowany. Administrator portalu www.ngo.pl zastrzega sobie również prawo do blokowania użytkowania portalu www.ngo.pl w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. 4 i 5 regulaminu.
  Użytkownik/użytkowniczka zamieszczając treści w portalu www.ngo.pl przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez Administratora portalu www.ngo.pl zamieszczonych przez niego/nią treści jest równoznaczne z powiadomieniem go/jej o zamiarze usunięcia treści ze względu na naruszenie postanowień pkt. 4 i 5 regulaminu lub z innych względów prawnych.
   
 7. Administrator portalu  www.ngo.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników www.ngo.pl innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika/użytkowniczki, którego/której dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
   
 8. Administrator portalu www.ngo.pl dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania www.ngo.pl, jednakże informuje, że w wypadku awarii, klęsk żywiołowych itp. istnieje możliwość, że zgromadzone dane zostaną utracone, a treści użytkownika/użytkowniczki nie zostaną opublikowane w portalu www.ngo.pl.
   
 9. Administrator portalu www.ngo.pl zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron/serwisów portalu www.ngo.pl bez podawania przyczyn takiego działania. Zastrzega sobie również prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania portalu www.ngo.pl i dołoży starań, aby przerwy te miały miejsce w godzinach najmniejszej aktywności portalu i trwały nie dłużej, niż 12 (dwanaście) godzin.
   
 10. Administrator portalu www.ngo.pl zastrzega sobie prawo do skracania, redagowania bądź niepublikowania nadesłanych tekstów. Dobrowolne przysłanie tekstu do publikacji oznacza przeniesienie praw autorskich na Administratora portalu www.ngo.pl, bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych na polu eksploatacji ‘publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w  wybranym przez siebie czasie i miejscu’ – co oznacza, że ma ona prawo do publikowania tekstu na stronach portalu  www.ngo.pl. Administrator portalu zakłada ponadto, że osoba przysyłająca tekst do publikacji zgadza się na wykorzystania go w innych nośnikach. Osobiste prawa autorskie pozostają oczywiście przy autorze (autorce) tekstu.
   
 11. Administrator portalu www.ngo.pl udzieli Użytkownikom/Użytkowniczkom pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania. Zgłoszenia, reklamacje dotyczące funkcjonowania portalu www.ngo.pl można przesyłać na adres: .
   
 12. Reklamacje dotyczące usług, o których mowa w Regulaminie (w tym dotyczące realizacji przez Stowarzyszenie Klon/Jawor uprawnień polegających na blokowaniu lub usuwaniu treści zamieszczanych przez użytkowników lub blokowaniu dostępu do usług w obrębie Serwisów Internetowych) prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres:  lub na piśmie na adres Stowarzyszenia Klon/Jawor: ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa. Stowarzyszenie Klon/Jawor  rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.
   
 13. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach www.ngo.pl  przekazów o charakterze reklamowym.
   
 14. Niedopuszczalne jest także umieszczanie przez uczestników na stronach www.ngo.pl wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony.
   
 15. Korzystanie z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie jest możliwe przy spełnieniu następujących wymagań technicznych:
  1. połączenie szerokopasmowe z siecią Internet,
  2. przeglądarka internetowa (o standardzie odpowiadającym aplikacji Chrome 28.0+, Firefox 22.0+, Safari 6.0+, Internet Explorer 9+), z włączoną obsługą JavaScript,
  3. aktualny system operacyjny, wspierany przez producenta.
    
 16. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Stowarzyszenie Klon/Jawor zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.